Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Olsztynku


Szczęśliwy Numerek
Regulamin ,,Szczęśliwego Numerka"

1. ,,Szczęśliwy Numerek" to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika
2. Uczeń, którego numer został wylosowany, zostaje automatycznie zwolniony w danym dniu z wzelkich form oceniania wiadomości i umiejętności z wyjątkiem zapowiedzianych prac pisemnych
3. Nauczyciel ma prawo wymagać od ucznia, zwolnionego w danym dniu z powodu wylosowanego ,,Szczęśliwego Numerka", zaliczenia danej partii materiału w terminie ustalonym przez nauczyciela oraz posiadać zadanie domowe najpóźniej na następną lekcję
4.Uczeń pomimo wylosowania, może zrezygnować z uprawnień przysługujących z tytułu ,,Szczęśliwego Numerka"
5. ,,Szczęśliwy Numerek" Obowiązuje w Gimnazjum Imienia Noblistów Polskich w Olsztynku, we wszystkich klasach.
6. Losowanie ,,Szczęśliwego Numerka" odbywać się będzie przed pierwszą lekcją w świetlicy szkolnej przez 5 dni w tygodniu. Losować będzie wyznaczony przez wychowawcę świetlicy uczeń, zawsze w obecności nauczyciela.
7. W puli numerów, ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole. Losowany jest tylko jeden numer w jednym dniu.

^ Do góry ^Autor: Paweł Kubasik