Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Olsztynku


 
Rada Gimnazjum - Powstanie
Powstanie   |   Członkowie   |   Regulamin   |   Sprawozdania   |   


Rada Gimnazjum została powołana we wrześniu 1999 roku i funkcjonuje do chwili obecnej. Jest to organ opiniująco - doradczy szkoły, który wspiera pracę dydaktyczną i wychowawczą placówki m.in. poprzez zakup pomocy naukowych, nagród, statuetek, dyplomów dla laureatów konkursów i zawodów sportowych. Ponadto uchwala zmiany w statucie szkoły i wyraża opinię o przebiegu stażu nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Członkowie Rady Gimnazjum i Rady Rodziców opiniują Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny oraz inne dokumenty regulujące pracę szkoły. Rada aktywnie uczestniczy w organizacji przedsięwzięć ogólnoszkolnych.Z jej ramienia corocznie organizowany jest, z okazji Bożego Narodzenia, kiermasz świąteczny. Od września 2007 roku organ ten współpracuje z Radą Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów i posiada swoich przedstawicieli w Radzie Gimnazjum.

^ Do góry ^ 
Rada Gimnazjum - Członkowie
Nauczyciele § Janina Berek
§ Danuta Bondaruk
§Marlena Czerwińska
§ Agnieszka Nyga
§ Agnieszka Olszewska
§ Daria Sępkowska
Rodzice § Agnieszka Pieczara
§ Anna Ciesielska
§ Małgorzata Kozłowska
§Zbigniew Michalak
§Wanda Suchowierska
§Małgorzata Śliżewska
Uczniowie§ Dagmara Michalak
§ Natalia Pieńkos
§Maja Borodziuk
§ Mateusz Brzeziński
§ Natalia Moroz
§ Aleksandra Lampkowska

^ Do góry ^ 
Rada Gimnazjum - Regulamin
Regulamin Rady Gimnazjum

Rada Gimnazjum jako organ opiniodawczo - doradczy działa zgodnie ze Statutem szkoły oraz z przepisami prawa zawartymi w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 5O i 51, w Ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 kwietnia 2007r., oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późn. zm.

§ 1
1. Rada Gimnazjum liczy 18 członków.
2. W skład Rady Gimnazjum wchodzą, w równej liczbie przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów (przynajmniej jeden uczeń - członek Rady Gimnazjum - jest członkiem Samorządu Uczniowskiego).
3. Członkowie Rady Gimnazjum - przedstawiciele nauczycieli wybierani są na zebraniu Rady Pedagogicznej spośród całego grona pedagogicznego raz na 3 lata.
4. Członkowie - przedstawiciele rodziców wybierani są na ogólnym zebraniu rodziców lub typowani przez Radę Rodziców. Corocznie dokonuje się zmiany 1/3 członków, wybierając przedstawicieli klas I.
5. Członkowie - przedstawiciele uczniów wybierani są przez ogół uczniów spośród kandydatów ze wszystkich klas. Corocznie dokonuje się zmiany 1/3 członków wybierając przedstawicieli klas I.

§ 2
Do udziału w posiedzeniach Rady Gimnazjum mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

§ 3
Członkowie, uczniowie nie uczestniczą w zebraniach Rady Gimnazjum, na których omawiane są sprawy indywidualnych ocen nauczycieli lub postaw rodziców.

§ 4
Kadencja Rady Gimnazjum trwa 3 lata, z możliwością dokonania corocznej zmiany jednej trzeciej jej członków.

§ 5
1. Rada Gimnazjum wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, komisję rewizyjną.
2. Przewodniczący organizuje pracę Rady i jest jej przedstawicielem na zewnątrz,. Do jego kompetencji należy w szczególności: zwoływanie posiedzeń Rady , zapraszanie gości, podpisywanie wszelkich dokumentów opracowanych przez Radę , kierowanie posiedzeniami Rady Gimnazjum.
3. Przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza, skarbnika, członków komisji rewizyjnej odwołać można w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, prawo złożenia wniosku w tej sprawie przysługuje dorosłemu członkowi Rady.
4. Sekretarz odpowiada za prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z działalnością finansową Rady.
5. Skarbnik współpracuje z sekretarzem i zajmuje się zbieraniem dobrowolnych składek od rodziców oraz innych wpływów finansowych na terenie szkoły.

§ 6
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady mogą być ponadto zwoływane w każdym czasie przez jej przewodniczącego z jego inicjatywy, na wniosek jednej trzeciej członków Rady oraz na wniosek innego organu szkoły lub władz nadrzędnych.
3. Rada ma prawo podejmować wiążące uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
4. Posiedzenia Rady są protokołowane.

§ 7
1. Rada Gimnazjum w ramach swoich kompetencji może wyrażać opinie o wszystkich sprawach dotyczących życia szkoły i przedstawiać je właściwym adresatom.
2. Rada Gimnazjum uchwala: statut szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez Radę Pedagogiczną oraz regulamin swojej działalności.
3. Rada Gimnazjum ma prawo przedstawiać wnioski w sprawie rocznego planu finansowego szkoły i opiniować projekt planu finansowego szkoły.
4. Rada Gimnazjum opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz inne sprawy istotne dla szkoły.
5. Rada Gimnazjum ustala: plan pracy na każdy rok swojej działalności, wysokość rocznej dobrowolnej wpłaty od rodziców (jednej od rodziny).
6. Rada Gimnazjum może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
7. Rada Gimnazjum ma prawo oceniać sytuację oraz stan szkoły i występować z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, oraz organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych, przedmiotów nadobowiązkowych, dojazdów uczniów itp.
8. Rada ma prawo do uzyskania, od innych organów szkoły, wyjaśnień i materiałów niezbędnych do wyrażania przez Radę opinii lub przedstawiania wniosków, składania wniosku o przyznanie nagrody burmistrza nauczycielowi, po uprzednim zaopiniowaniu przez Dyrektora szkoły, a w przypadku nagrodzenia Dyrektora przez Radę Pedagogiczną, delegowania dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora gimnazjum oraz składania uzasadnionego wniosku do Dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy. .

§ 8
1. Fundusze Rady powstają z dobrowolnych składek rodziców w wysokości ustalonej przez Radę , darowizn osób prawnych i fizycznych oraz z innych źródeł.
2. Zgromadzonymi środkami finansowymi dysponuje Rada poprzez zarząd. Raz w roku komisja rewizyjna sprawdza zgodność wydatkowania funduszy Rady z decyzjami oraz poprawność prowadzenia ksiąg finansowych i ich zgodność ze stanem konta.
3. Środki Rady mogą być przeznaczane na udzielenie szkole i uczniom pomocy w zakresie nauczania, wychowania, opieki, wyposażenia szkołę w sprzęt i pomoce oraz wszelkie inne potrzeby wynikające z organizacji życia szkolnego.
4. W działalności finansowej Rady obowiązują ogólne zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną.
5. Za zgodność gospodarki Rady odpowiada zarząd.

§ 9
Rada Gimnazjum może występować z wnioskiem o zwołanie Rady Pedagogicznej w sprawach pilnych i istotnych dla szkoły.
§ 10
Regulamin może być nowelizowany przez uchwały Rady Gimnazjum.

^ Do góry ^ 
Rada Gimnazjum - Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy Rady Gimnazjum
w roku szkolnym 2016/2017

Rada Gimnazjum rozpoczęła pracę w I semestrze tego roku od wyborów uzupełniających wśród uczniów klas I. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowano 7.10.2016 r. wybory. Wszyscy uczniowie klas pierwszych w głosowaniu tajnym wybrali dwóch przedstawicieli spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów z każdej klasy.
Zostali nimi: Dagmara Michalak kl.1a oraz Natalia Pieńkos kl.1d.
Rada Rodziców wytypowała do pracy w Radzie Gimnazjum przedstawicieli rodziców klas pierwszych na 3 letnia kadencję: p. Annę Ciesielską z kl.1a oraz p. Zbigniewa Michalaka z kl.1d.
Członkowie rady uzupełnili skład zarządu: zastępcą przewodniczącego została p. Małgorzata śliżewska a ucz. Natalia Moroz kl. 3c została członkiem komisji rewizyjnej. Osobami upoważnionymi do dysponowania funduszami na koncie rady (wpłaty, wypłaty, przelewy) pozostają: p. Danuta Bondaruk, p. Agnieszka Kowalewska oraz p. Alina Kowalewska. Operacje będą dokonywane zgodnie z regulaminem rady.
Członkowie rady uzupełnili skład zarządu: zastępcą przewodniczącego została p. Małgorzata śliżewska a ucz. Natalia Moroz z kl.3c została członkiem komisji rewizyjnej. Osobami upoważnionymi do dysponowania funduszami na koncie rady( wpłaty, wypłaty, przelewy) pozostają: p. Danuta Bondaruk, p. Agnieszka Olszewska oraz p. Alina Kowalewska. Operacje będą dokonywane zgodnie z regulaminem rady.

W roku szkolnym odbyło się 6 spotkań członków rady w trakcie których;:

Øzapoznano nowych członków z regulaminem pracy; przedstawiono członkom rady protokół z przeprowadzonej kontroli przez komisję rewizyjną
Øuzupełniono skład zarządu rady;
Øomówiono sprawozdanie z pracy za rok 2016;
Øopracowano plan pracy na rok 2016/2017;
Ø Dokonano oceny pracy dyrektora gimnazjum p. I. Jędruszewskiej ( na wniosek kuratora oświaty)
Ø Zaopiniowano przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego: p. M. Zapadki, A. Kwiecień, E. Siemianowskiej
Ø Zaopiniowano realizację projektów edukacyjnych na terenie gimnazjum realizowanych przez Stowarzyszenie Pro Gimnazjum oraz UKS Olimpijczyk.
Ø Zbierano fundusze na potrzeby uczniów pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców , darowizn i od sponsorów.
Ø Przekazano prezenty finansowe dla każdej klasy z okazji Dnia Dziecka
Ø Zorganizowano Kiermasz świąteczny z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Dni Rodziny 18.05.17r.
Ø Rozpatrywano podania i dyskutowano o bieżących potrzebach szkolnych zakupiono nagrody ,dyplomy , statuetki dla laureatów i finalistów konkursów oraz najlepszych sportowców
Ø Podjęto rozmowy ,na wspólnym spotkaniu z radą rodziców oraz dyrekcją szkoły p. I. Jedruszewską oraz p. M. Bartkowskim nt. reformy oświaty i planów związanych z jej wdrażaniem w naszej gminie oraz o bieżącej działalności i potrzebach szkoły.
Ø Podjęto uchwałę dot. przekształcenia rady gimnazjum w radę szkoły, w związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową, zgłoszono wnioski do regulaminu pracy.
Ø Podjęto decyzję o przeniesieniu konta rady do banku Spółdzielczego w Olsztynku.
Ø Podjęto decyzję (wspólnie z radą rodziców) o zmianie proponowanej kwoty wpłaty rodziców na rzecz rady od roku szk.2017/18 z 30 na 40zł.
Ø Podjęto decyzje (wspólnie z radą rodziców) o grupowej formie ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w r.szk.2017/18
Ø Członkowie rady uczestniczyli w uroczystościach szkolnych , balu absolwenta, wojewódzkiej konferencji dot. promocji zdrowia oraz w warsztatach dla rodziców dot. bezpieczeństwa w sieci .
Ø Przedstawiciele rady( p. W. Suchowierska , p. D . Bondaruk oraz D. Michalak) brali udział w posiedzeniu kapituły dot. wyboru najlepszego absolwenta - kandydata do nagrody Primus Inter Pares
Ø Członkowie : p. A. Pieczara oraz p. M. Śliżewska- jako przedstawiciele rady rodziców oraz p.D.Bondaruk i p.A.Olszewska - jako przedstawiciele rady pedagogicznej, zostali wybrani przez w.w. organy do wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej dot. wyboru dyrektora szkoły podstawowej nr 1.
Ø Wystosowano list do Ministerstwa Oświaty w sprawie sztandaru gimnazjum od 01.09.17

Na koncie rady zgromadzono środki finansowe pochodzące z następujących źródeł:Wpłaty rodziców: 5741 zł
Kiermasz świąteczny: 1700 zł ,Festyn -450 zł , darowizny- 170zł
Razem wpływy: 8061 złWydatkowano następujące kwoty:304 zł Zakup statuetki dla najlepszego absolwenta oraz grawerki do wszystkich statuetek
100 zł Zakup nagród rady pedagogicznej
200 zł Stypendium dla najlepszego absolwenta
190 zł Zakup statuetek dla laureatów i finalistów konkursów
90 zł Zakup statuetek dla najlepszych sportowców
120 zł Bony dla laureatów konkursów
1525,46 zł Zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów szkoły
174,98 zł Zakup dyplomów
349,20 zł Zakup bułek dla ucz. klas 3 podczas egzaminów
2080zł Prezenty dla uczniów wszystkich klas z okazji Dnia Dziecka
230zł Zakup kwiatów dla dyrekcji szkoły oraz rodziców
170 zł Podziękowanie dla rodziców z rady rodziców
150zł Dofinansowanie projektów edukacyjnych
307,41zł Koszty prowadzenia konta, wpłat, wypłat i przelewów bankowych
5991,05 zł Razem wydatki w roku szkolnym2016/17

Saldo na dzień 26.06 .17 wynosi :2330,58 zł
Dziękujemy wszystkim za współpracę, za pomoc w organizacji kiermaszu, festynu, za wszelkie darowizny na rzecz szkoły. Dziękujemy za życzliwość i wspieranie wszelkich działań i inicjatyw realizowanych w szkole.
Sprawozdanie sporządziła
Danuta Bondaruk
Członkowie Rady Gimnazjum

Sprawozdanie sporządziła
D. Bondaruk


^ Do góry ^Autor: Paweł Kubasik